Kultura

Kulam 1000px.png

Importante ang kaalaman sa sariling kultura (cultural awareness), hindi lamang para sa pamumuhay sa ibang bansa, kung hindi upang maintindihan rin ang ating sarili (self awareness).
 
Developing cultural intelligence and acquiring intercultural skills can help you develop a successful career abroad. Intercultural knowledge may also help you decrease your initial disorientation. Filipinos can learn rules of the host country (abroad) before leaving home (Philippines).
 
On the other hand, it is important for people with Filipino ancestry to learn about their Filipino lineage and Filipino culture, values and beliefs. Knowing about your own culture first will help you awaken your self awareness and helps you understand others better.
No suggestions
Post Posted at Latest activity Replies Recommends
Paano sumiklab ang Rebolusyong Filipino? 05 Mar 2022 06:17 PM 0 0
Mga Kontemporanyong Isyu sa Pilipinas 03 Mar 2022 05:00 PM 0 0
Ano ang mga Tungkulin? 28 Feb 2022 05:42 PM 0 0
Ano ang mga karapatan? 28 Feb 2022 05:40 PM 0 0
Ano ang mga Kontrobersiya sa administrasyong Aquino III? 24 Feb 2022 02:02 PM 0 0
Ano ang mga programang ipinatupad ni dating pangulo Begnigno S. Aquino III? 24 Feb 2022 02:02 PM 0 0
Ano ang mga hamong kinaharap ng administrasyong Benigno Aquino III? 24 Feb 2022 02:01 PM 0 0
Kailan naging Presidente si Benigno Aquino III? 24 Feb 2022 02:01 PM 0 0
Ano ang mga naging kontrobersiya sa pamunuang Arroyo? 18 Feb 2022 08:44 PM 0 0
Ano ang mga programang ipinatupad ni Arroyo? 18 Feb 2022 08:44 PM 0 0
Ano ang mga hamon na kinaharap ng administrasyong Arroyo? 18 Feb 2022 08:43 PM 0 0
Paano naging presidente si Arroyo? 18 Feb 2022 08:43 PM 0 0
Ano ang mga naging kontrobersiya sa administrasyong Estrada? 18 Feb 2022 05:43 PM 0 0
Ano-ano ang programa ni Estrada? 18 Feb 2022 05:42 PM 0 0
Ano ang mga hamon na kinaharap ng pamunuang Estrada? 18 Feb 2022 05:42 PM 0 0
Kailan namuno si Estrada bilang pangulo? 18 Feb 2022 05:41 PM 0 0
Ano ang mga Kontrobersiya sa Pamunuang Ramos? 17 Feb 2022 06:17 PM 0 0
Ano ang mga Programa ni Ramos? 17 Feb 2022 06:16 PM 0 0
Ano ang mga Hamon na Kinaharap sa Pamumuno ni Ramos? 17 Feb 2022 06:15 PM 0 0
Kailan nanalo si Ramos bilang presidente? 17 Feb 2022 06:15 PM 0 0
= Posts with replies
Post Posted at Latest activity Replies Recommends
Ano ang mga Mahahalagang Pangyayari Tungo sa Pagkamit ng Kasarinlan? 16 Mar 2022 01:07 PM 0 0
Paano nabuo ang Pilipinas bilang isang bansa? 05 Mar 2022 06:26 PM 0 0
Ano ang Republika ng Biak-Na-Bato? 05 Mar 2022 06:26 PM 0 0
Paano nilitis at pinatay ang magkapatid na Bonifacio? 05 Mar 2022 06:25 PM 0 0
Ano ang kumbensyion sa Tejeros? 05 Mar 2022 06:24 PM 0 0
Ano ang kumbensiyon sa Imus? 05 Mar 2022 06:23 PM 0 0
Paano sumiklab ang Himagsikang Filipino? 05 Mar 2022 06:20 PM 0 0
Paano natuklasan ang Katipunan? 05 Mar 2022 06:20 PM 0 0
Paano sumiklab ang Rebolusyong Filipino? 05 Mar 2022 06:17 PM 0 0
Mga Kontemporanyong Isyu sa Pilipinas 03 Mar 2022 05:00 PM 0 0
Ano ang mga Tungkulin? 28 Feb 2022 05:42 PM 0 0
Ano ang mga karapatan? 28 Feb 2022 05:40 PM 0 0
Ano ang mga Kontrobersiya sa administrasyong Aquino III? 24 Feb 2022 02:02 PM 0 0
Ano ang mga programang ipinatupad ni dating pangulo Begnigno S. Aquino III? 24 Feb 2022 02:02 PM 0 0
Ano ang mga hamong kinaharap ng administrasyong Benigno Aquino III? 24 Feb 2022 02:01 PM 0 0
Kailan naging Presidente si Benigno Aquino III? 24 Feb 2022 02:01 PM 0 0
Ano ang mga naging kontrobersiya sa pamunuang Arroyo? 18 Feb 2022 08:44 PM 0 0
Ano ang mga programang ipinatupad ni Arroyo? 18 Feb 2022 08:44 PM 0 0
Ano ang mga hamon na kinaharap ng administrasyong Arroyo? 18 Feb 2022 08:43 PM 0 0
Paano naging presidente si Arroyo? 18 Feb 2022 08:43 PM 0 0
= Posts with replies