Ano Kapalaran ko sa 2017? Zodiac Sign Horoscope, Prediction, forecast, Lucky days, future, winning, successful fortune

Winston Guo
is a Astrologer, Fortune Teller in the Philippines

What will 2017 bring you? Your horoscope gives you sign post for your love, career and personal life. Below you find all horoscope signs. So begins another year and an opportunity to resolve to be better than the year before. For some the start of the year means checking their horoscopes for the year to come.

Ang mangyayari sa hinaharap ng isang tao ay kombinasyon ng kanyang pagsusumikap at kapalaran. Hindi maaaring tanging kapalaran ang tumukoy sa kahahantungan ng buhay ng isang tao bagama't maaaring maging gabay ito upang makamtan natin ang ating mga minimithi.

Kaugnay nito, hindi lingid sa ating kaalaman na marami sa atin ang naniniwala sa 'horoscope' bilang batayan kung ano ang maaaring mangyari sa ating karera, kalusugan, buhay pag-ibig at pamilya. Marami sa atin ang nag-aabang sa mga prediksyon o hula sa darating na taon. Kaya't upang magsilbing gabay, narito ang ilan sa mga prediksyon sa bawat 'zodiac sign':

Aries

Aries (March 21 - April 20): Katulad ng Aquarius, maaaring nakaranas ka ng matinding pagsubok mula pa noong taong 2013. Kaya't ngayong taon ay panahon na upang makadama ka ng kaginhawahan. Gamitin mo ang unang tatlong buwan ng taon upang lalo mo pang mapagbuti ang iyong trabaho at upang matuklasan mo ang iba mo pang potensyal sa pamamagitan ng pagsangguni sa iyong guro o ibang tagapayo.

Maswerte ang mga Aries sa 2017. You will have reason to smile as you start off 2017 with great potential for a whirlwind romance.

Continue: Sikretong swerte o buwenas sa 2017 horoscope ng Aries.

 

TAURUS

Taurus (April 21 - May 21): Ang taong ito ay panahon upang pakawalan mo ang kung anuman ang nagbibigkis sayo sa nakaraan nang sa gayon ay matuklasan mo ang iba pang oportunidad na nag-aabang sayo sa hinaharap. Natutunan mong pagtibayin ang iyong kalooban sa pagharap sa mga pasakit at suliranin. Higit sa lahat, natutunan mong maging mapagpasalamat sa kung ano ang iyong natamo. Ngayong taon, kailangan mong matutunan na walang perpekto kaya't may mga panahon na kailangan mong sumunod sa agos at maging mapamaraan.

Continue: Sikretong swerte at buwenas sa 2017 horoscope ng Taurus.

 

GEMINI

Gemini (May 22 - January 21): Sa pagsisimula ng taon, maaaring makaranas ka ng ilang pagsubok. Dahil dito, hindi mo dapat hintayin lamang kung ano ang mangyayari sayo . Maaari kang malito sa iyong gagawing desisyon o maging negatibo ang iyong pananaw kung kaya't tatanggihan mo ang oportunidad na ibibigay sa iyo. Ngayong taon, iyong matatanto na tinutulungan ng Diyos ang mga taong gumagawa ng hakbang upang tulungan ang kanilang sarili.

Continue: Swerte ba o malas sa 2017 horoscope ang Gemini.

 

CANCER

Cancer (June 22 - July 22): Ang taong ito ay magiging mabuti para sa iyo lalung-lalo na sa usaping pinansyal. Maraming oportunidad ang nagaabang sa iyo upang maparami pa ang iyong salapi. Dahil dito, maganda rin ang taong ito para sa pagbili ng ari-arian tulad ng bahay.

Continue: Sikretong swerte at buwenas sa 2017 horoscope ng Cancer.


LEO

Leo (July 23 - August 23): Kahit na hindi maganda ang iyong kita ngayong taon, nararapat na patuloy mong pagsikapan at pagbutihin ang iyong trabaho. Bukod dito, ang iyong buhay pag-ibig ay patuloy na magiging matimyas sapagkat buo ang suporta at pag-unawa ng iyong kabiyak.

Continue: Sikretong swerte o buwenas sa 2017 horoscope ng Leo.


VIRGO

Virgo (August 24 - September 22): Ngayong taon, kailangan mong maging maingat sa pagbibitiw ng salita. Kailangan mo ring pagibayuhin ang iyong trabaho upang magkaroon ng karagdagang kita at kung maaari, iwasan ang pagpapautang sa iyong mga kakilala.

Continue: Sikretong swerte o buwenas sa 2017 horoscope ng Virgo.

 

LIBRA

Libra (September 23 - October 23): Sa unang anim na buwan ng taon, ang mga nakakakilala sa iyo ay mapapansin ang isang malaking pagbabago sapagkat matututunan mong makisalamuha sa maraming tao kaya't mas marami kang makikilala at magiging kaibigan. Sa panahon ding ito, maaring mabawasan ang dati mong kakilala lalung-lalo na ang ilan sa mga taong hindi magdudulot ng maganda sa iyong buhay.

Continue: Sikretong swerte o buwenas sa 2017 horoscope ng Libra.

 

SCORPIO

Scorpio (October 24 - November 22): Ang taong ito ay taon ng tagumpay at oportunidad upang makamit mo ang matagal mo nang minimithi. Ngunit ang pagyayabang tungkol sa iyong mga naging tagumpay ay maaring maging hadlang upang mabigyang karangalan ang iyong mga nakamit at upang mapaunlad ang iyong talento.

Continue: Sikretong swerte o buwenas sa 2017 horoscope ng Scorpio.


SAGITTARIUS

Sagittarius (November 23 - December 21): Ang taong ito ay puno ng mga hindi inaasahang bagay. Maaring sa unang bahagi ng taon ay makaranas ka ng matinding pagsubok at sa mga susunod na buwan ay matamasa mo ang kaginhawahan. Ang iyong determinasyon, pagsisikap at ambisyon ay makakatulong sa iyo upang magtagumpay.

Continue: Sikretong swerte at buwenas sa 2017 horoscope ng Sagittarius.

 

CAPRICORN

Capricorn (December 22 - January 20): Ang taong ito ay maaaring mawalan ng kulay at saya dahil sa labis mong pagtutuon ng pansin sa isang bagay na lubos mong mahal - ang iyong trabaho. Sa kabila ng iyong pagiging abala, kailangan mo ring humanap ng panahon para sa iyong sarili upang iyong maintindihan kung sino ka at ang dahilan kung bakit mo ginagawa ang bawat bagay.

Continue: Sikretong swerte at buwenas sa 2017 horoscope ng Capricorn.

 

AQUARIUS

Aquarius (January 21 - February 18):

Dahil nagsumikap ka noong nakaraang taon mula 2012, ang taong ito ay panahon

upang anihin ang bunga ng iyong itinanim. Dahil dito, hindi lamang magiging

masagana ang taon para sa iyo sapagkat ang iyong ipinamalas na pagtitiyaga at

paghihirap noon ay nagbigay daan din upang makuha mo ang respeto at paghanga ng iyong mga kaibigan at kasama sa trabaho.

Continue: Sikretong swerte at buwenas sa 2017 horoscope ng Aquarius.

 

PISCES

Pisces (February 19 - March 20): Ngayong taong 2017, magiging maganda ang iyong buhay pag-ibig ngunit maaring makaranas ka ng ilang pagsubok pagdating sa iyong trabaho lalo na sa mga buwan ng Hunyo hanggang Setyembre. Dahil dito, kailangan mong pagbutihin ang iyong trabaho bago dumating ang panahong ito. Maaaring makatulong sa iyong pagiging produktibo ang paghahanap ng inspirasyon mula sa musika, tula at sayaw.

Continue: Sikretong suwerte at buwenas sa 2017 horoscope ng Pisces.

Continue Next article: Chinese Horoscope: Ano kapalaran ko sa pera, negosyo at pag-ibig sa 2017?

Aries: Jupiter will continue to tour your 5th House of Love, Children, and Pleasure until August 15, and during this time, if single, you might meet the love of your life. Another possibility is that you'll decide to have a child or will launch a creative project that you're quite excited about. Look to March and June for extra special developments in any of these areas. That's when Jupiter will be at a perfect trine to Uranus, now in your sign. Sudden, unexpected luck will pay off in a big way. But remember; if you're not willing to take a risk there isn't likely to be much reward. That goes for your heart as well as anything else. This is your year to integrate your self-expression and creativity into your career for maximum joy, abundance and happiness all around. You're going to go far, Aries, and you can thank your fabulous mentors for that this year! You may be taking a hiatus from putting too much emphasis on your love life until spring, and there's nothing wrong with that.

Taurus: Maraming tulong ang darating sa mga Taurus sa 2017. No matter what might be happening in your home and family life, in 2017, expect to receive help from behind the scenes to smooth out even the most troubling situation. Lucky for you, it doesn't appear that you'll have anything that dire to worry about. In fact, until August 15 Jupiter will continue to tour your 4th House of Home and Family, assuring that growth and blessings are likely in this area. You might upsize if you're moving, or make a change to your existing living space that promotes greater peace and harmony. Or, you may discover that a new addition to your family is on the way. On March 5 and again on June 25, 2017, Jupiter will be at a perfect angle. This is when you can anticipate that behind-the-scenes blessing that will feel like you've hit the jackpot in terms of your family dynamics. It's time to put your leadership skills to work. The secret to your success is good planning and organisation. People trust you not to fritter away valuable resources. Taking charge of an important project will be gratifying. In the home, a partner's attempts to organise things will fall flat.

Gemini: You'll continue to make great strides in the communications arena during the first half of 2017. This trend started for you in July 2014, thanks to Jupiter moving into your 3rd House of Messages at that time. Until August 15, 2017, you'll have Jupiter in this part of your chart, and it will help you in all matters of thinking, writing, learning and speaking. It will even help boost your relationship with any siblings or improve your sales ability. If there is a communications-related project you've always wanted to initiate, now is truly your time to act. Jupiter wants to lend you support and blessings in this area ... Jupiter wants to help you grow. You should be proud of your accomplishments. Business career or financial initiatives should have a successful outcome. You'll be extremely determined and productive. Meet up with a business executive to promote new ideas. They will be impressed by your tenacity. The accent is on long range dependability.

Cancer: You're in a good place financially as 2017 begins, and lucky for you, this trend will continue for quite some time. Jupiter, the planet of gifts and blessings, has been touring your 2nd House of Income since July of 2015. Jupiter will remain in this part of your chart until August 2017, offering you wonderful opportunities to continue improving your earning capacity and to maximize your talents. Money from career is exceptionally positive on March 3 and again on June 22 when Jupiter creates a perfect trine to Uranus, now in your 10th House of Profession. Use these dates to ask for a raise or showcase your most innovative talents to your boss in order to get ahead. You won't regret it! You should be proud of your accomplishments. Business career or financial initiatives should have a successful outcome. You'll be extremely determined and productive. Meet up with a business executive to promote new ideas. They will be impressed by your tenacity. The accent is on long range dependability.

Leo: In 2017, the Leo can be considered the lucky ones! Everything you dream of can come true and under even better circumstances than you think. It’s not only that Jupiter, the planet of grand achievements and opportunities, will stay in your Zodiac till August, but also other planets will provide Leo with numerous surprising opportunities for it to solidify its “royal status”. After all, among all people on earth and among all the stars in the skies there is hardly a nobler Zodiac sign than yours: only you can do a noble gesture with such grandeur even without taking your own interests into consideration. In 2016, as always nothing will just be given to you by the birthright, but what you win in an honest fight will be especially valuable to you since it’ll be granted to you on your terms! You should agree that staying true to your life credo is success in itself! Developing a creative talent will be a labour of love. Putting your work on display is strongly advised. Pushing past difficulties and finally getting the green light to promote business plans will cause your confidence to soar. Offer positive encouragement when others ask for your advice and opinions.

Virgo: Practically everything in your life has settled. Money is surely never enough, but the income you generate is quite decent. So what could be the reason of your growing concern? Overall the main reason will be the upcoming changes. 2017 for Virgo can be described as a year of anticipation and preparation. Virgos may find they won’t feel like being socially active; instead, they’d give preference to spending time in a quiet serene atmosphere. You’ll be prone to solitude and will often stay alone. By doing so you won’t feel abandoned and lonely; on the contrary, you’ll enjoy calm and tranquility. You’ll notice you’ll spend less and less time with your friends and more time in an armchair with a favorite book in your hands. This will be the time of contemplation, analyzing your past and any mistakes you possibly made back then. In other words, in early 2017 Virgo will be dreaming, making plans and carrying ideas. However, both you and people around will be able to note that your projects, plans and cherished ideas are somewhat at a standstill – they are not progressing, they are not realizing! Don’t be surprised if during this time others will be trying to motivate you to be more active. Life giving you an opportunity to weigh things out one more time to avoid making possible mistakes. You will find yourself more responsive to others’ grief. Be careful when helping others since you (especially during spring of 2017) will be easily deceived by people: your kindness can make you a victim of scoundrels.

Libra: 2017 is simply meant for you! You are lucky! Literally! You haven’t had such a successful year in a while, so one can confidently say that in 2016 many positive changes you’ve been dreaming of will take place in your life. But…under one condition, that is if you are ready to change, if you are mature and strong enough to face the upcoming changes. Your only weakness is your thoughts and low wishes which can throw a million reasons at you with the sole goal of taking you off the right path. Your close ones will witness you becoming more sociable, involved and interested. During this time your social circle will grow significantly. You will notice that you are interested in absolutely everything and you want to know even more. You may rightfully expect your income to grow and large amount of money to inflow; you can go ahead and start implementing your own project or your own business – you’ll have enough energy and opportunities for it. Besides, you need to realize that in order to become successful you won’t have to go out of your way. Perhaps, the main condition of your complete success in 2017 is its natural way as well as spontaneity of good luck. Good Luck will find you by itself! Your desire to change the scenery will be so strong and the temptation of new places so irresistible that you’ll find it hard to stay in one spot. If there are all preconditions in place, don’t restrain yourself since all the travels within the country in the course of 2017 will be good for you. It will be easier to cope with a private problem once you've obtained assistance from those in a position to help you. You can rely on others for their confidentiality. Once an issue is resolved, remember to show your gratitude. It's all too easy to forget what people have done for you once a crisis is over.

Scorpio: In 2017 the Scorpions will continue their “victory march” that started a year ago. Popularity and fame will grow significantly. This will be reflected in many spheres of your life, but the professional aspect and everything associated with business and career will be especially strongly impacted by it. You will become ambitious; you’ll want to be recognized. By keeping this in mind, it will be particularly smart of you to focus on your career and professional development. However, during this time not all of you will be able to draw people’s attention to your success; you may even be prone to excessive showing off. You will become more confident and enjoy multiple chances to draw people’s attention and earn respect with all their professional achievements. You would be able to revive and revisit your ambitions in life. Take life's goal seriously and act accordingly. There would be overlapping of your personal and professional life.

Your professional life will be more important to you this year. There would be marked difference if you are into a business rather than services. Be sensitive to the needs and desires of your partner for this time period. Better communication with partner shall go a long way in dissolving any cloud of misconception in your relationship. Good long term prospects shall materialize for this year. However make sure that your desires and wishes are met in the relationships you come across. There would be much financial inflow and outflow simultaneously that there would not be anything left to sit and save. Be cautious about your moves else you are in for big trouble in the financial front. You need to reassess and rework your budget to allow for the present troubles. Beware of unwanted expenditure. During this year you are predicted to be in the pink of your health. Be cautious as overwork might wreck your nerves and drain you completely.

Sagittarius: During this year of 2017 the planets shall help you to have better confidence in you and your abilities. You would be able to perform more in life than the previous years for now. But you need to prioritize your ideas and ideals before venturing into the action field. There would be some troubles with your relationships. But do not let pessimism take over. Plan your works with much caution giving some leeway for breathing in fresh air. Though you would be held tightly this year with your personal and professional works, make sure that the environment around you is ambient for you. Some social and charity works shall call for your attention. Much luck and fortune are also on the cards for you during this year like never before. If you are into business then there would be ample scope for co-operation with others and expansion is also on the cards.

You would be more attractive and presentable to the opposite sex this year, thanks to the personal grooming done sometimes back. A lot of socializing shall help the single ones out there to get into a positive relationship during the course of this year.

Your finances would be in a new high thanks to the groundwork you did for quite some time now. But do not be complacent, try to save and spend conservatively. Your general health would be positive. However make sure that you relax and rejuvenate your body and soul occasionally. This imbibes a positive spirit that keeps you going all through the year.

Capricorn: During the year 2017, your creativity and inherent talents shall take you to the limelight. There would be much growth and development in your skills that there would be good satisfaction with life. You would be able to get much freedom to showcase your workmanship to the outside world. However be known that you have much responsibility as well in your personal life. Do not deprive yourself of the simple pleasures in life. Stick to your goals and be prepared to lend your ears to advices from all quarters. In general there would be a greater boost in all areas of your life. Do not be a mere spectator to events happening around you. Plunge into the action field as things are hotting up around you of late. Duty calls first and be prepared to tackle problems head on for this year's period. Your professional aspirations and hard work shall pay rich dividends. Your love life would be very calm and quiet like the deep seas. You would be blessed with good finances for the year 2016. There would be opportunities to improve and increase your financial standing in life. There would be good health and cheer in your life. You would be loaded with much energy all through the year.

Aquarius: During this year there would be much pressure on you from all quarters. Garner all your strength and energy and face the world with all your might. Do listen to your inner -self else things might turn against you. Do not over-indulge when it comes to work or leisure. Express yourself confidently to others around and take opportunities as they come your way. Who knows you might miss a potential lead to stardom. Works left undone for quite some time now might take wings. Socializing would be taking a major chunk of your time for this year. Jupiter helps you to go in search of your ambitions and ideals in life. Saturn shall reveal your creativity and talents to the fore. Some sedentary and lonely period also awaits you around the year end. Be prepared for this too.

Your professional life this year would be uneventful with things going on as it was for the previous few years. During the year 2017, your love life would be much more stabilized and grounded. This financial year, your ride would be more smooth and steady. Set your priorities and focus on the tasks on hand. Avoid unwanted extravaganza in life and keep a tab of your financial spending. Give up on certain expenses to stabilize your budget. Your general health would not fail you at any cost for this year. Diet and exercising need to be done to maintain your physique throughout the year. Overall the year shall give positive results for this area of your life with no major health issues scaring you.

Pisces: In the year 2017 there would be more demands on you. This would prompt you to turn more aggressive, bold and action-oriented. Make sure you do everything in a constructive way. Bouts of procrastination might make you pay a big prize on your relationships. Your impulsive nature should be put in the cold-storage for quite some time, at least for the year ahead. There would be much growth and development in your personal and professional life for this year. Do find support and strength from you near and dear ones when in you are dire need of the same.

This year your love life would be at its peak. There would be more involvement in your relationships for now. Your finances would have equal opportunities for increasing income flow. There is some luck and fortune knocking at your doors. Your general health would be satisfactory though minor health issues cannot be ruled out for sure. Relax, enjoy and rejuvenate your spirit.

About the author

Winston Guo

Profession: Astrologer, Fortune Teller
Philippines , NCR , Quezon City

 

Reply as anonymous (Your real name and picture will not be seen)
anonymous
This person has chosen to hide his/her identity.
I want to copy this in word sa that I can print.

Thanks
Randy Viola
is a non-Filipino member from Europe
Anong kahulugan ng panaginip na nakita mung may lalake ang iyong kasintahan at hindi mu mapiligilang pagiyak?
Lola Siyam Siyam
is a Manghuhula in the Philippines
Ang karaniwang dahilan ng panaginip katulad nito ay insecurities sa sarili o takot sa inyong relasyon. May trust issues ka sa partner mo kaya nahihirapan kang magtiwala na wala naman siyang ginagawang mali. Kaya marahil nasa subconscious mo na niloloko ka ng partner mo. Pwede ring may insecurity ka sa sarili mo partikular na sa iyong pisikal na katangian. Pwede rin namang naiinggit ka sa taong kasama ng partner mo sa panaginip.

Maaarin rin namang ipinapahiwatig ng panaginip mo na niloloko ka ng iyong karelasyon. Marahil hindi mo inaamin sa sarili mo upang hindi ka masaktan. Ang mga ganitong panaginip ay nagbibigay babala sa inyong relasyon kaya dapat mo itong pagtuunan ng pansin at ayusin kung mayroon mang umuusbong na problema.

Kinakatawan din ng panaginip mo ang kawalan mo ng kontrol sa ibang aspeto ng buhay. Kung ikaw ang tipo ng tao na gusto na planado ang lahat ng bagay, ang pangloloko sa iyo ay isa sa mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. Kumakatawan din ito sa takot mong mabigo, sa trabaho man o pag-ibig.
Jerry Cua
is a Marketing Specialist in the Philippines
Senyales ito na ika'y nangangamba pero hindi ibig sabihin nito na nanlalalaki ang iyong kasintahan. Marahil na nanlamig o nagbago ang iyong kasintahan kung kaya't napanaginipan mo ito. Wag mawalan ng kompyinsa sa sarili o hindi kaya ay patatagain ang iyong loob. Sana tumagal pa ang inyong pagsasama.
The medical information contained in this section is not intended for treatment or prescription. It is used to complement, not replace, the communication between a patient and their physician. Reliance on any information provided by BuhayOFW or any medical experts is solely at your own risk. If you have a medical emergency, call your doctor or go to the hospital immediately. BuhayOFW's Medical Review Board is a team of board-certified doctors who ensure our content is medically accurate and reflects the latest in health information. Our experienced board of medical professionals verify that our content is thorough and all-inclusive, in order that you can trust the information you read here will help you through improvements in your health journey—whether that’s for yourself or for a loved one.

Disclaimer: The materials on the Buhay OFW Website are for general information purposes only and should not be construed as religious advice, spiritual advice, opinion or any other advice on any specific facts or circumstances. Readers should not act or refrain from acting upon this information without seeking professional advice. Transmission of information on or by use of this Website is not intended to create, and receipt does not constitute, a client relationship between the sender and receiver. Photographs and other graphics used on this website may be for dramatization purposes only, and may include models or stock photos. Likenesses do not necessarily imply current client, membership, partnership or employee status.